Dôležité telefónne číslaPoskytovanie informácií

Na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Možnosti podávania žiadostí nájdete tu.

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie


Novinky

15.05.2024 - ZSS Lipa
Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek, počas ktorého si pripomíname tie najdôležitejšie ... čítať viac


06.05.2024 - Doména
Výstava v MsKC
Slnko nás vytiahlo na prechádzku mestom, ktorú sme si spojili aj s aktuálnou výstavou v MSKC. Pokochali ... čítať viac


06.05.2024 - ZSS Lipa
Posedenie v záhrade
Dnešný pekný slnečný deň sme využili na posedenie v záhrade, ktoré sme spojili s čítaním ... čítať viac


02.05.2024 - ZSS Lipa
Apríl v dielni pracovnej terapie
V apríli sme vyrábali veľkonočné venčeky, brigádovali sme v záhrade, gratulovali k narodeninám ... čítať viac


Všetky akcie

TOPlist


Ochrana osobných údajov

Protispoločenská činnosť

Úvod

Zariadenie sociálnych služieb Lipa Žiar nad Hronom je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá od mája 2011 zastrešuje tri zariadenia – ZSS Lipa, Stredisko Doména a Stredisko Útulok.

Podmienky na prijatie upravuje zákon 448/2008 Z.z. Na prijatie záujemcu o sociálne služby je potrebné vypísať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú spolu s lekárskym nálezom treba doručiť do ZSS Lipa, SNP 594/139, Žiar nad Hronom alebo na oddelenie sociálnych služieb BBSK (Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Dokumentoch na stiahnutie, poprípade ich poskytnú sociálni pracovníci vo všetkých strediskách organizácie).

ZSS Lipa, SNP 594/139 poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou pre 150 klientov. Pri ZSS Lipa pôsobí aj Občianske združenie NOSTRA PATRIA.

Stredisko Útulok, SNP 61/54, poskytuje sociálne služby pobytovou celoročnou formou na dobu určitú pre dospelých mužov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Stredisko Doména, SNP 66/64 poskytuje sociálne služby ambulantnou – dennou formou pre deti a dospelých s rôznymi druhmi a stupňami postihnutí a ich kombináciami. Pre potreby klientov Strediska Doména si rodinní príslušníci založili Občianske združenie ZPMP (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).


Organizácia ZSS Lipa Žiar nad Hronom má zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2015/ STN EN ISO 9001:2016 v rozsahu platnosti:

  • Poskytovanie sociálnych služieb deťom, dospelým a seniorom s telesnými, duševnými a zmyslovými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou a celoročnou formou pobytu.
  • Poskytovanie nevyhnutných životných podmienok občanom bez prístrešia a v hmotnej núdzi.